تهران, بلوار آفریقا، خیابان بابک بهرامی، پلاک 10 8748 - 021 info@dapa.ir

لیست مشتریان دانش پارسیان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آغاجاری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آغاجاری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
بانک ملت
بانک ملت
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت احوال کشور
بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد
بانک مسکن
بانک مسکن
دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور
سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت پالایش نفت شیراز
شرکت پالایش نفت شیراز
بانک شهر
بانک شهر
انستیتو ایزیران
انستیتو ایزیران
موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
موسسه تحقیقات شیلات ایران
موسسه تحقیقات شیلات ایران
پست بانک ایران
پست بانک ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
نیروی انتظامی استان قم
نیروی انتظامی استان قم
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
موسسه اعتباری توسعه
موسسه اعتباری توسعه
سازمان تامین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح
سازمان تامین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی
شرکت خدمات انفورماتیک
شرکت خدمات انفورماتیک
موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال احمر ایران
موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال احمر ایران
مرکز آمار ایران
مرکز آمار ایران
بانک ملی ایران
بانک ملی ایران
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان بازنشستگی کشور
سازمان بازنشستگی کشور
استانداری فارس
استانداری فارس
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
بانک پارسیان
بانک پارسیان
استانداری هرمزگان
استانداری هرمزگان
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
استانداری بوشهر
استانداری بوشهر
موسسه آموزش عالی جمعیت هلال احمر
موسسه آموزش عالی جمعیت هلال احمر
سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان تبلیغات اسلامی
استانداری یزد
استانداری یزد
شرکت امید ایرانیان
شرکت امید ایرانیان
وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان شیلات ایران
سازمان شیلات ایران
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان
اداره کل حمل و نقل
اداره کل حمل و نقل
سازمان آموزش و پرورش استان قم
سازمان آموزش و پرورش استان قم
دانشگاه امام علی
دانشگاه امام علی
سازمان آموزش و پرورش استان یزد
سازمان آموزش و پرورش استان یزد
سازمان اوقاف و امور خیریه
سازمان اوقاف و امور خیریه
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
سازمان بازرگانی استان تهران
سازمان بازرگانی استان تهران
دانشگاه هرمزگان
دانشگاه هرمزگان
استانداری مازندران
استانداری مازندران
نهضت سواد آموزی
نهضت سواد آموزی
استانداری خراسان شمالی
استانداری خراسان شمالی
سازمان آموزش و پرورش فارس
سازمان آموزش و پرورش فارس
سازمان پزشکی قانونی کشور
سازمان پزشکی قانونی کشور
استانداری هرمزگان
استانداری هرمزگان
انستیتو پاستور ایران
انستیتو پاستور ایران
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان
سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی
سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی
مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت استان هرمزگان
مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت استان هرمزگان
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی
سازمان میراث فرهنگی استان زنجان
سازمان میراث فرهنگی استان زنجان
سازمان میراث فرهنگی استان هرمزگان
سازمان میراث فرهنگی استان هرمزگان
سازمان ملی زمین و مسکن
سازمان ملی زمین و مسکن
بنیاد مسکن استان لرستان
بنیاد مسکن استان لرستان
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
استانداری تهران
استانداری تهران
اداره کل ثبت احوال استان کردستان
اداره کل ثبت احوال استان کردستان
وزارت ورزش و جوانان
وزارت ورزش و جوانان
معاونت آموزش فرماندهی انتظامی استان قم
معاونت آموزش فرماندهی انتظامی استان قم
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی
سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان
سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان
شرکت قطارهلی مسافربری رجا
شرکت قطارهلی مسافربری رجا
سازمان قضایی نیروهای مسلح
سازمان قضایی نیروهای مسلح
اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان شمالی
اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان شمالی
آموزش و پرورش استان کردستان
آموزش و پرورش استان کردستان
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
دادگستری استان خوزستان
دادگستری استان خوزستان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان
سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی
سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان
سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان
بانک تجارت
بانک تجارت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
استانداری اصفهان
استانداری اصفهان
سازمان زندانهای استان خراسان شمالی
سازمان زندانهای استان خراسان شمالی
سازمان میراث فرهنگی استان خراسان شمالی
سازمان میراث فرهنگی استان خراسان شمالی
شرکت شهرک های صنعتی فارس
شرکت شهرک های صنعتی فارس
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
سازمان آموزش و پرورش استان سمنان
سازمان آموزش و پرورش استان سمنان
اداره کل هواشناسی کردستان
اداره کل هواشناسی کردستان
سازمان تامین اجتماعی مازندران
سازمان تامین اجتماعی مازندران
استانداری استان قزوین
استانداری استان قزوین
بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان
موسسه کار و تامین اجتماعی
موسسه کار و تامین اجتماعی
استانداری کردستان
استانداری کردستان
بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران
استانداری گلستان
استانداری گلستان
بانک مسکن استان اصفهان
بانک مسکن استان اصفهان
اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی
اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی
بانک مسکن استان مازندران
بانک مسکن استان مازندران
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)
موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)
بانک مهر اقتصاد
بانک مهر اقتصاد
اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان
اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان
سازمان آموزش و پرورش استان یزد
سازمان آموزش و پرورش استان یزد
سازمان آموزش و پرورش استان کردستان
سازمان آموزش و پرورش استان کردستان
اداره کل پست استان فارس
اداره کل پست استان فارس
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
سازمان بازرگانی استان خراسان شمالی
سازمان بازرگانی استان خراسان شمالی
شرکت هواپیمایی تابان
شرکت هواپیمایی تابان
سازمان امور اراضی
سازمان امور اراضی