تهران, بلوار آفریقا، خیابان بابک بهرامی، پلاک 10 43992000 – 021 info@dapa.ir
اطلاعات تماس

برای به دست آوردن اطلاعات کسب و کار بیشتر با آنها ملاقات کنید

سازمان مرکزی

تهران, بلوار آفریقا، خیابان بابک بهرامی، پلاک 10

کد پستی

۱۹۶۸۶۴۵۴۸۳

مرکز تماس

۸۷۴۸ – ۰۲۱

43992000 – 021

نمابر دبیرخانه مرکزی

۸۸۶۵۸۶۶۴ – ۰۲۱

شماره پیامک

۱۰۰۰۲۱

پست الکترونیک

info@dapa.ir

شماره ثبت

۴۲۱۳۲۴

تماس با ما

به ما ایمیل بفرستید