موسسه دانش پارسیان با تمرکز بر حوزه مدیریت آموزش و مدیریت منابع انسانی تاکنون موفق به انتشار کتاب‌های ارزشمندی در این حوزه شده است. از جمله می‌توان به مجموعه نفیس “طبقه بندی و شرح جامع مشاغل” اشاره کرد که در 22 جلد توسط این موسسه منتشر شده است. این مجموعه بزرگترین دایره المعارف شغلی ایران است که شرح جامعی از 929 شغل اصلی و 30505 شغل فرعی را به صورت دسته بندی در 22 جلد فراهم می‌آورد.
هم‌چنین انتشار قوانین مهم در حوزه منابع انسانی از جمله “قانون خدمات کشوری”، انتشار مجموعه‌های 7 جلدی مهارتهای هفتگانه مربوط به آفیس 2003 و آفیس 2010، کتاب آیین نگارش اداری، کتاب مدیریت همایش‌ها و گردهمایی‌ها و کتاب الگوی مصرف از سایر انتشارات این موسسه محسوب می‌شوند.