آگهي استخـــدام پيمـــاني

استانداري يزد براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود و دستگاه هاي اجرايي استان طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي از محل سهميه هاي استخدامي نامه  شماره 50024/200 مورخ 1/10/89 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعداد51 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي ،مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت پيماني، به شرح ذيل استخدام مي نمايد.

 

عناوين دستگاههاي اجرايي به ترتيب حروف الفبا

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

1

استانداري يزد

كارشناس امور كشوري و مدني

بهاباد

1

*

*

دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل ليسانس يا فوق ليسانس، در يكي از رشته هاي گروه علوم اجتماعي- جغرافيا(كليه گرايش ها)- علوم سياسي- حقوق- مديريت دولتي- فرماندهي و مديريت انتظامي

مروست

1

*

 

كارشناس امور اداري

بهاباد

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس، در يكي از رشته هاي گروه امور اداري و مديريت و گروه اقتصاد

مهندس راه و ساختمان

خاتم و دستگردان هر كدام يك نفر

2

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(كليه گرايش ها)- مديريت پروژه و ساخت- راه ساختمان(كليه گرايش ها)- معماري- نقشه برداري

كارشناس امور فني صنايع

بهاباد

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي صنايع(كليه گرايش ها)


 

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

2

اداره تعاون

كارشناس امور تعاوني

ابركوه (دو نفر) خاتم و اردكان هر كدام يك نفر

4

*

*

دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي علوم اجتماعي(تعاون و رفاه علوم اجتماعي- برنامه ريزي علوم اجتماعي- پژوهشگري علوم اجتماعي) جغرافيا(برنامه ريزي شهري-برنامه ريزي روستايي)مديريت دولتي-مديريت اجرايي

كارشناس برنامه و بودجه

مهريز

1

*

*

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي حسابداري- امور اداري و مديريت- گروه اقتصاد (علوم اقتصادي- مديريت اقتصادي- اقتصاد نظري)

كارشناس عمران و نوسازي روستاها

بهاباد

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندس عمران روستايي- مهندس عمران( مديريت ساخت راه ) - عمران و آباداني روستاها- جغرافيا و برنامه ريزي روستاها

كارشناس آمار موضوعي

بافق

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي آمار- آمار اقتصادي و اجتماعي- آمار كاربردي- علوم اقتصادي- مديريت اقتصادي

كارشناس تحليل گر سيستم

اردكان

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مهندسي كامپيوتر گرايش (سخت افزار- نرم افزار)- انفورماتيك- مهندسي IT- مديريت IT

 

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

3

اداره كل تعزيرات حكومتي

مدير دفتر قضائي

بافق-تفت هر كدام يك نفر

2

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس و يا دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه حقوق شامل رشته هاي حقوق- حقوق بين الملل- حقوق عمومي و خصوصي

 

 

 

 

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

4

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

مهندس تاسيسات

بافق

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس و يا دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي تاسيسات(كليه گرايش ها)- مهندسي مكانيك(تاسيسات حرارتي و برودتي- تاسيسات)

مهندس راه و ساختمان

هرات

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس و يا دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(عمران) - معماري

 

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

5

اداره كل اوقاف و امور خيريه

كارشناس اوقاف

اردكان و طبس هر كدام يك نفر

2

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه معارف اسلامي- گروه حقوق- حقوق عمومي- معارف اسلامي و حقوق

 

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

6

اداره كل پزشكي قانوني

كاردان پزشكي قانوني

بافق- مهريز هر كدام يك نفر

2

*

*

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا ليسانس در يكي از رشته هاي مرتبط با پيراپزشكي

 

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

7

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي

كارشناس امور فرهنگي

ميبد و مهريز هر كدام يك نفر

2

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي امور فرهنگي- فرهنگ و زبان هاي باستاني ايران- فرهنگ و ارتباطات- مديريت امور فرهنگي- برنامه ريزي امور فرهنگي- جامعه شناسي-علوم اجتماعي-خدمات اجتماعي-مردم شناسي-جمعيت شناسي- ارتباطات اجتماعي- روابط عمومي- تحقيق در ارتباطات اجتماعي- پژوهشگري علوم اجتماعي- برنامه ريزي علوم اجتماعي- زبان و ادبيات فارسي دين شناسي- الهيات و معارف اسلامي- تاريخ

كارشناس امور هنري

اردكان و بافق هركدام يك نفر

2

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي هنري شامل (هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، گرافيك، تئاتر، موسيقي)

حسابدار

صدوق و يزد هركدام يك نفر

2

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه امور اداري و مديريت، گروه امور مالي و حسابداري و گروه اقتصاد

كارشناس تحليل گر سيستم

يزد

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مهندسي كامپيوتر گرايش (سخت افزار- نرم افزار)- انفورماتيك- مهندسي IT- مديريت IT

 

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

8

اداره كل ثبت احوال

مسئول امور ثبت احوال 

بافق- هرات- ديهوك هر كدام يك نفر

3

*

 

ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه حقوق، گروه علوم اجتماعي، گروه آمار و رشته هاي تحصيلي، مديريت دولتي، امور دولتي و مديريت امور دفتري (منشي گري)

 

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

9

اداره كل هواشناسي

هواشناس

ندوشن

1

*

 

كارشناسي در رشته هواشناسي( كليه گرايشها)- فيزيك (هواشناسي، جامد) رياضي (محض، كاربردي)- كامپيوتر (نرم افزار) جغرافيايي طبيعي

 

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

10

اداره كل دامپزشكي

دامپزشك  

بهاباد طبس هر كدام يك نفر

2

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري در رشته دامپزشكي

 

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

11

اداره كل راه و ترابري

مهندس راه و ساختمان  

بافق- خاتم - ديهوك هر كدام يك نفر

3

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس، فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي: مهندسي عمران كليه گرايشها راه و ساختمان كليه گرايشها- نقشه برداري مديريت پروژه ساخت

كاردان راه و ساختمان

خرانق

1

*

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم يا ليسانس در يكي از رشته تحصيلي عمران( نقشه برداري- روسازي و زير سازي راه پل سازي و ابنيه فني )و معماري

كارشناس امور مالي

صدوق

1

*

 

دارا بودن گواهينامه ليسانس، فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي حسابداري- مديريت مالي- مديريت صنعتي- مديريت دولتي- اقتصاد بازرگاني- مديريت بازرگاني

  

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

12

اداره كل انتقال خون

مسئول خدمات مالي

يزد

2

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه امور اداري و مديريت، گروه امور مالي و حسابداري

مسئول امور انتقال خون

يزد

1

*

 

دارا بودن ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي علوم آزمايشگاهي، پرستاري، ميكروبيولوژي، هماتولوژي و امور انتقال خون

 

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

13

سازمان بهزيستي

كارشناس امور بهزيستي

بهاباد طبس هر كدام يك نفر

2

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس، دكترا در رشته هاي روانشناسي با گرايش هاي (روانشناسي عمومي- تربيتي مشاوره و راهنمايي- مشاوره كودكان استثنائي- باليني) علوم اجتماعي (خدمات اجتماعي) علوم تربيتي با گرايش (آموزش و پرورش كودكان استثنائي) مطالعات خانواده مطالعات زنان (زن و خانواده) مددكاري اجتماعي و مديريت توانبخشي

كارشناس امور توانبخشي

بافق

1

*

*

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس، دكترا در رشته گفتار درماني

حسابدار

صدوق

1

*

 

دارا يودن مدرك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس، دكترا در يكي از رشته هاي حسابرسي، كاربرد كامپيوتر در امور مالي، امور مالي، مديريت دولتي، حسابداري، مديريت بازرگاني، حسابداري و امور مالي، مديريت مالي

  

كد دستگاه اجرايي

عنوان دستگاه اجرايي

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز(نفر)

جنسيت

شرايط احراز بر حسب رشته تحصيلي

مرد

زن

14

سازمان صنايع و معادن

كارشناس امور فني صنايع

اردكان طبس هر كدام يك نفر

2

*

*

دارا بودن ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي صنايع (كليه گرايشها)، مهندسي مواد، مهندسي مكاترونيك، مهندسي الكترونيك، مهندسي صنايع شيميايي ، مهندسي صنايع چرمي، مهندسي شيمي، مهندسي ذوب فلزات، داروسازي، مهندسي صنايع غذايي، مهندسي نساجي

كارشناس امور معادن

اردكان طبس هر كدام يك نفر

2

*

 

دارا بودن ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي معدن (كليه گرايشها)، ، زمين شناسي (كليه گرايشها) ،فني عمران(نقشه برداري)

 

 نكات مهم:

1-هر داوطلب مي تواند صرفاً داوطلب يك رشته شغلي مورد نياز و در يك دستگاه اجرايي و با تعيين محل جغرافيايي خدمت و بر اساس شرايط احراز آن باشد.

2-پذيرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي، موظف به سپردن تعهد خدمت حداقل به ميزان 5 سال براي محل جغرافيايي پست سازماني ذيربط مي باشند.

 شرايط عمومي استخدام:

-تدين به دين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

-داشتن تابعيت ايران

-انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.

-داشتن توانايي جسماني، رواني و توانايي متناسب با شغل مورد درخواست

-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

-عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر

 

شرايط اختصاصي استخدام:

-داشتن حداقل سن 20 سال تمام و حداكثر سن براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس 30 سال و براي فوق ليسانس و دكترا 35  سال تمام (تا تاريخ انتشار آگهي)

تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر از سوي دستگاههاي اجرايي اضافه خواهد شد.

-داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل داوطلبانه از تاريخ 31/6/59 تا 29/5/67 خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه

-جانبازان و رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي حق عليه باطل به ميزان مدت بستري شدن و يا استراحت پزشكي

-افراد خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودالاثرها و جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند شامل (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال

-آزادگان از حداكثر سن فوق الذكر معاف مي باشند.

-داوطلباني كه بصورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها و مؤسسات  و شركتهاي دولتي، بانك ها و شركت هاي تحت پوشش بيمه آنها، شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر انها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده و مؤسساتي كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي كنند، نهاد هاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان خدمت غير رسمي آنها.

نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز:

ثبت نام از داوطلبان واجد شرايط صرفاً از طريق سايت به نشاني WWW.ostanyazd.ir و به صورت اينترنتي به نحوه زير انجام مي شود و در اين مرحله نيازي به ارسال مدارك نيست.

1-تكميل فرم تقاضاي استخدام در سايت مذكور از تاريخ25/12/1389 لغايت20/1/1390

2-ارسال عكس: داوطلبان استخدام مي بايست عكس پرسنلي 4*3 خود را با فرمت JPG و حجم حداكثر 100 كيلوبايت در رايانه اسكن نموده و آن را در قسمت مربوط در سايت وارد نمايند.

3-واريز وجه به مبلغ 50000 ريال به حساب جاري 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمون هاي عمومي و تخصصي داوطلبان استخدام (ايثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از واريز هزينه معاف مي باشند) و اطلاعات فيش واريزي و ساير موارد (مطابق نمونه نمايش داده شده در سايت فوق) را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهايتاً پس از بررسي مجدد صحت اطلاعات درج شده و تاييد مراتب توسط سايت، شماره رهگيري خود را براي پيگيري مراحل بعدي آزمون و دريافت كارت ورود به جلسه، اخذ و نزد خويش نگهداري نمايند.

نكات مهم ثبت نام:

- داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامي موظف هستند مدارك ذيل را ظرف مدت 5 روز كاري پس از اعلام نتايج از سوي استانداري يزد به همراه اصل مدارك به كارگزيني دستگاه مورد تقاضا حضوراً ارائه و رسيد دريافت نمايند. دستگاه مربوطه موظف هستند كليه تصاوير مدارك را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نمايند.
- اصل به همراه تصوير آخرين مدرك تحصيلي
- اصل به همراه تصوير كارت ملي
- اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه
- اصل به همراه تصوير پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران)
- اصل به همراه تصويرمدارك دال بر بومي بودن
- اصل به همراه تصوير مدارك دال بر ايثارگري ، معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط
- اصل به همراه تصوير رسيد بانكي مبني بر پرداخت حق شركت در آزمون
- دو قطعه عكس 43 تمام رخ جديد پشت نويسي شده
- اصل به همراه تصوير ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت.

زمان توزيع كارت:

داوطلبان مي توانند كارت ورود به جلسه آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي را از تاريخ 13/2/90 الي 15/2/90 از طريق سايت معرفي شده، دريافت نمايند، زمان و محل برگزاري آزمون در كارت ورود به جلسه درج گرديده است.

 

مواد آزمون:

الف) آزمون توانمنديهاي عمومي شامل زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي عمومي، معارف اسلامي، رياضي و آمار مقدماتي، اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني و فن آوري اطلاعات (مرتبط با مهارتهاي هفتگانه ICDL) مي باشد.

اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع مي شود.

ب) آزمون تخصصي شامل سوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب مي باشد.

تذكرات:

1-ايثارگران (شامل خانواده معظم شهدا، مفقودين، اسرا و همچنين آزادگان، جانبازان و خانواده آنها (خانواده جانبازان از كار افتاده كلي در غير قادر به كار) و نيز رزمندگاني كه 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه را داشته باشند) در صورت دارا بودن شرايط مذكور در آگهي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به ترتيب نمرات فضلي در بين ايثارگران از اولويت مقرر قانوني برخوردار خواهند نمود.

2-از كل مجوز استخدامي 30 درصد آن براي استخدام ايثارگران اختصاص دارد كه 25 درصد آن به فرزندان شاهد و جانباز 25% به بالا و 5 درصد باقيمانده به ساير ايثارگران اختصاص دارد. 25 درصد سهميه فرزندان شاهد و جانباز 25 درصد به بالا، از سوي بنياد شهيد معرفي شده و در حال جذب هستند. انتخاب ساير ايثارگران در حد سهميه تعيين شده به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموه اند انجام خواهد شد.

3-خانواده معظم آزادگان صرفا تا يك سال پس از آزادي آزاده از اولويت قانوني برخوردار مي باشند.

4-جانبازان و خانواده معظم شهداء در صورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصويري از آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي لازم از بنياد مذكور نمي باشند.

5-معلولان عادي به شرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و شركت در آزمون و به ترتيب نمره فضلي از 3 درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود. اين داوطلبان موظفند از سوي سازمان بهزيستي معرفي نامه لازم را اخذ نموده و همراه ساير مدارك ثبت نام ارسال نمايند.

6-مشمولان بندهاي 1 و 2و 3و 5 تذكرات (ايثارگران- معلولان عادي) ضروري است گواهي خود را از مراجع ذي صلاح (بنياد شهيد و ايثارگران، واحد بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، امور جهادگران وزارت جهاد كشاورزي و مديريت توان بخشي سازمان بهزيستي) حسب مورد اخذ و همراه با ساير مدارك ارسال نمايند. (گواهي جانبازان حتما بايد با قيد درصد جانبازي و خانواده جانبازان از كار افتاده مبني بر قادر نبودن ايشان به كار، به تاييد مديريت آموزش و اشتغال بنياد استان ذيربط رسيده باشد) ضمنا خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد انقلاب اسلامي با ارائه تصوير آن مي توانند ثبت نام نمايند. در غير اين صورت ضروري است گواهي لازم را از بنياد مزبور اخذ و ارسال نمايند.

7-در گواهي خانواده جانبازان مي بايست جمله (جانباز از كار افتاده كلي و قادر به انجام كار نمي باشد) قيد گردد. در غير اينصورت اين افراد نمي توانند از مزاياي بند (1) تذكرات بهره مند گردند.

8-انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي، حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي (60 درصد كل نمره آزمون) را كسب كرده اند بر اساس بالاترين نمره فضلي آزمون تخصصي انجام خواهد شد.

9-اولويت انتخاب داوطلبان، در شرايط يكسان به ترتيب با داوطلبان بومي، شاغلين غير رسمي مناطق محروم و دور افتاده براي همان مناطق و شاغلين غير رسمي دستگاههاي اجرايي استخدام كننده در اين آگهي خواهد بود.لازم است آخرين قرارداد غير رسمي افراد مشمول اين بند ارسال شود.

تبصره: داوطلبان بومي كساني مي باشند كه:

الف) حداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي يا متوسطه را در محل مورد درخواست شغل گذرانده باشند. (داوطلبان موضوع اين بند مي بايست تاييديه اخذ دو مقطع تحصيلي خود را از واحد آموزشي ذيربط دريافت و به همراه ساير مدارك مورد نياز ارسال نمايند)

ب) محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضاي استخدام يكي باشد.

پ) فرزندان نيروهاي مسلح در صورتي كه محل (3) سال از سنوات تحصيلي آنها اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان با محل مورد تقاضاي استخدامي يكي باشد (اين افراد مي بايست گواهي لازم مبني بر تحصيل به انضمام گواهي اشتغال (پدر و مادر) را از يگان نيروهاي مسلح دريافت و به همراه ساير مدارك ارسال نمايند)

10-داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب آراي مراجع قضايي و ذي صلاح از خدمت دولتي منع شده باشند.

11-داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت، پيماني و بازخريد خدمت ساير دستگاههاي دولتي باشند.

12-به مدارك ارسالي توسط دانشجويان، مدرك تحصيلي بالاتر و يا پايين تر از مقطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك معادل، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

13-مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون (حداكثر دو ماه پس از اعلام نتيجه) بايستي به تاييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.

14-در هر مرحله از مراحل مربوطه به امتحان، مسابقه و جذب چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد و يا مشخص شود داوطلب فاقد شرايط مندرج در آگهي بوده است، مراحل طي شده كان لم يكن تلقي شده و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مذكور لغو و بلااثر مي گردد.

 

 

ورود به فرم ثبت نام