روزنامه همشهری: اجرا ی پزشک خانواده نیازمند راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت است.

روزنامه دنیای اقتصاد: تصویب تعرفه خدمات پرونده الکترونیکی سلامت

روزنامه همشهری: تجویز نسخه الکترونیکی بیمار توسط پزشک

روزنامه سلامت: یکی از زیر ساخت های پزشک خانواده پرونده الکترونیک سلامت است.

روزنامه فناوران:حذف دفترچه درکنار تشکیل پرونده الکترونیک بیمه شدگان منجر به ایجاد تحول بنیادین در خدمات تامین اجتماعی می شود.

روزنامه همشهری:پرونده الکترونیک سلامت اصلی ترین زیرساخت مورد نیاز پزشک خانواده، تاکنون برای ۶۶میلیون و ۲۴۳هزار نفر در کشور تشکیل شده است.

روزنامه همشهری:زیرساخت مورد نیاز برای اجرایی شدن پزشک خانواده قابلیت به اجرا درآوردن پرونده الکترونیک سلامت است.

روزنامه همشهری: وزارت بهداشت هزینه ها را مدیریت کند.

روزنامه همشهری: خداحافظی با دفترچه بیمه در مراکز تامین اجتماعی

روزنامه همشهری:اهمیت حفظ اطلاعات الکترونیک بیمار