هفته نامه سلامت: تشکیل بیش از ۱۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت برای جمعیت حاشیه نشین شهرها

روزنامه همشهری: تشکیل ۶۶ میلیون پرونده الکترونیک سلامت

روزنامه فناوران: جلوگیری از تخلفات با پرونده الکترونیکی سلامت

روزنامه همشهری: ۶۹ میلیون نفر در کشور پرونده الکترونیک سلامت دارند.

روزنامه فناوران: اجرای نسخه الکترونیکی در ۴۴۰ مرکز درمانی کل کشور

روزنامه همشهری: استفاده از نسخه نویسی الکترونیک و اجبار پزشکان اقدام پیشگیرانه از تخلفات در نسخه نویسی

روزنامه همشهری: داشبورد نظام سلامت یکی از خروجی های اصلی پرونده الکترونیک به شمار می رود.

روزنامه همشهری:سطح بندی خدمات بهداشتی در سطح کشور از طریق اجرای راهنمای بالینی، سیستم ارجاع و پرونده الکترونیک

روزنامه همشهری: رشد ۸۳ درصدی پرونده الکترونیک سلامت

روزنامه همشهری: راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت موجب کاهش خطاهای پزشکی در کشور می‌شود.