شهر خوی – مجتمع آموزشی و فنی بامداد علم و فن

شهر چالدران – مجتمع آموزش فنی و حرفه ای آزاد اتاد شهریار تماس با نمایندگی

شهر تکاب – مبتکران تماس با نمایندگی

شهر پیرانشهر – شرکت فناوری اطلاعات ژیوار

شهر پیرانشهر – مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای آزاد مانی

شهر ارومیه – بیلگی سایار تماس با نمایندگی

شهر ارومیه – مجتمع آموزشی رایانه دهخدا

شهر ارومیه – موسسه نسل قلم آذربایجان

شهر ارومیه – اموزشکاه باران علم

شهر سلماس – شرکت نخبگان رایانه سلماس