شهر خوی – مجتمع آموزشی و فنی بامداد علم و فن

شهر چالدران – مجتمع آموزش فنی و حرفه ای آزاد اتاد شهریار تماس با نمایندگی

شهر پیرانشهر – مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای آزاد مانی