خبرهای دانش پارسیان

شبکه بهداشت شهرستان قدس رتبه نخست مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران را در شاخص های عملکرد سامانه سیب کسب کرد.

برخوردار شدن ۱۰۰ درصدی جمعیت گناباد و بجستان از پرونده سلامت

برون سپاری خدمات سلامت و پایگاه‌های ارایه دهنده خدمات سلامت مبتنی بر پایش سامانه سیب در دانشگاه شهید بهشتی

آغاز طرح سنجش سلامت نوآموزان در شهرستان ماکو با مشارکت سامانه سیب

آغاز طرح سنجش سلامت کودکان بدو ورود به دبستان در قم

آغاز طرح سنجش سلامت ۴ هزار نوآموز در مهاباد و ثبت نتایج در سامانه سیب

آغاز طرح سنجش سلامت نو آموزان اراک و ساوه با مشارکت سامانه سیب

صد درصد جمعیت گناباد و بجستان از پرونده الکترونیک سلامت برخوردار شدند

تقویت نظام مراقبت بیماریهای واگیر وتسریع در ثبت اطلاعات سلامت مردم در سامانه سیب

لزوم تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای همه اعضای خانوار در طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در استان قزوین