خبرهای دانش پارسیان

معاون بهداشت وزارت بهداشت: سامانه سیب شفافیت و نوآوری را در سیستم بهداشت ارتقا داد

ثبت اطلاعات بهداشتی بیش از یکصد هزار مبتلا به دیابت در استان فارس در سامانه سیب

توضیحات سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص پرونده الکترونیک نظام سلامت و نظام ارجاع

گزارش معاون بهداشت از اقدامات انجام شده در حوزه معاونت

گزارش رئیس مرکز مدیریت شبکه از وضعیت اجرای طرح تحول سلامت

لزوم تسلط مدیران برسامانه سیب و پایش عملیاتی در نشست شورای مدیران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زنجان در ثبت پرونده های الکترونیکی سلامت پیشرو است

۲۵ میلیون حاشیه نشین در کشور تحت پوشش خدمات سلامت روان قرار گرفتند

جهش چشمگیر ورود اطلاعات سلامت ۸۹ درصد مردم در سامانه سیب در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: پرونده الکترونیک سلامت تنها راه برون رفت از مشکلات اعتباری وزارت بهداشت است.