خبرهای دانش پارسیان

گزارش معاون بهداشت از اقدامات انجام شده در حوزه معاونت

گزارش رئیس مرکز مدیریت شبکه از وضعیت اجرای طرح تحول سلامت

لزوم تسلط مدیران برسامانه سیب و پایش عملیاتی در نشست شورای مدیران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زنجان در ثبت پرونده های الکترونیکی سلامت پیشرو است

۲۵ میلیون حاشیه نشین در کشور تحت پوشش خدمات سلامت روان قرار گرفتند

جهش چشمگیر ورود اطلاعات سلامت ۸۹ درصد مردم در سامانه سیب در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: پرونده الکترونیک سلامت تنها راه برون رفت از مشکلات اعتباری وزارت بهداشت است.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ثبت ۵۱میلیون خدمت در صدر ثبت مراقبت های بهداشتی سامانه “سیب” قرار گرفت.

۹۰ درصد جمعیت استان کرمانشاه برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت سرشماری شده اند

سامانه سیب از دستاوردهای مهم طرح تحول سلامت