خبرهای دانش پارسیان

عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس ضمن اشاره به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ۹۰درصدازایرانیان،وزارت بهداشت رادرتحقق اهداف طرح تحول سلامت موفق دانست

رضایت‌مندی مراجعان و بهبود ارائه خدمات از جمله ویژگی‌های پرونده الکترونیک سلامت است

۹۴ درصد جمعیت کشور پرونده الکترونیک سلامت دارند

دیدار هیئت وزارت بهداشت پاکستان از مرکز مدیریت شبکه و بررسی ویژگی های سامانه سیب

ثبت نام ۹۷ درصد جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سامانه سیب

سخنگوی وزارت بهداشت: پرونده الکترونیک سلامت یکی از اولویت های اصلی وزارت بهداشت است

آغاز اجرای نسخه جدید برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع

سخنگوی وزارت بهداشت ثبت اطلاعات سلامت ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در قالب پرونده الکترونیک سلامت را مایه افتخار وزارت بهداشت دانست

یک چهارم کاربران برتر سامانه سیب در هرمزگان از شهرستان سیریک هستند.

معاون بهداشت اعلام کرد : تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، اولویت بخش بهداشت/ پایلوت برنامه پزشک خانواده در ۱۵ استان تا پایان امسال