خبرهای دانش پارسیان

نظام ارجاع سلامت تا پایان سال آینده از طریق پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان انجام می شود

معاون بهداشتی وزارت بهداشت: پرونده الکترونیک سلامت از اولویت های دولت است

گزیده سخنان دکتر محمد شریعتی قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت در شبکه خبر

بیش از ۹۳ درصد از مردم استان همدان پرونده الکترونیک سلامت دارند.

معاون مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت:اجرای برنامه پیشگیری،تشخیص و مراقبت از بیماری های غیر واگیر از طریق سامانه سیب درتمامی کشور

عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس ضمن اشاره به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ۹۰درصدازایرانیان،وزارت بهداشت رادرتحقق اهداف طرح تحول سلامت موفق دانست

رضایت‌مندی مراجعان و بهبود ارائه خدمات از جمله ویژگی‌های پرونده الکترونیک سلامت است

۹۴ درصد جمعیت کشور پرونده الکترونیک سلامت دارند

دیدار هیئت وزارت بهداشت پاکستان از مرکز مدیریت شبکه و بررسی ویژگی های سامانه سیب

ثبت نام ۹۷ درصد جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سامانه سیب