خبرهای دانش پارسیان

زنجان در ثبت پرونده های الکترونیکی سلامت پیشرو است

۲۵ میلیون حاشیه نشین در کشور تحت پوشش خدمات سلامت روان قرار گرفتند

جهش چشمگیر ورود اطلاعات سلامت ۸۹ درصد مردم در سامانه سیب در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: پرونده الکترونیک سلامت تنها راه برون رفت از مشکلات اعتباری وزارت بهداشت است.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ثبت ۵۱میلیون خدمت در صدر ثبت مراقبت های بهداشتی سامانه “سیب” قرار گرفت.

۹۰ درصد جمعیت استان کرمانشاه برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت سرشماری شده اند

سامانه سیب از دستاوردهای مهم طرح تحول سلامت

شبکه بهداشت شهرستان قدس رتبه نخست مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران را در شاخص های عملکرد سامانه سیب کسب کرد.

برخوردار شدن ۱۰۰ درصدی جمعیت گناباد و بجستان از پرونده سلامت

برون سپاری خدمات سلامت و پایگاه‌های ارایه دهنده خدمات سلامت مبتنی بر پایش سامانه سیب در دانشگاه شهید بهشتی