بازدید دکتراحمد سلیم المنظری مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از حوزه بهداشت کشور و سامانه سیب

«ویزیت بر اساس نظام ارجاع» تا یک ماه آینده در کلینیک‌های ویژه عملیاتی می‌شود.

با بهره مندی از سامانه سیب : بالاترین سطح نظام ارجاع کشور در گیلان اجرا می شود.

سهم ۹۰ درصدی سامانه سیب از خدمات ارائه شده به سالمندان