درروزملی صنعت،دانش پارسیان به عنوان شرکت برگزیده دربخش صنعت نرم افزار کشوردرسال ۱۳۹۶ معرفی شد