دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام