نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران بر اهمیت سامانه سیب در اجرای کامل و موفقیت آمیزبرنامه ایراپن درایران تاکیدکرد

پرونده الکترونیک سلامت باید یکپارچه باشد

دکتر محمد شریعتی: پرونده الکترونیک سلامت مهم‌ترین زیرساخت‌ اجرای برنامه پزشک خانواده

اجرای پرونده الکترونیک سلامت، تنها راهکار خروج از بن بست طرح تحول