ماهیت طرح پزشک خانواده، مدیریت نظام ارجاع و راه‌اندازی پرونده الکترونیک برای بهبود خدمات و افزایش دسترسی مردم به خدمات حوزه سلامت است

نظام ارجاع سلامت تا پایان سال آینده از طریق پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان انجام می شود

معاون بهداشتی وزارت بهداشت: پرونده الکترونیک سلامت از اولویت های دولت است

گزیده سخنان دکتر محمد شریعتی قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت در شبکه خبر

بیش از ۹۳ درصد از مردم استان همدان پرونده الکترونیک سلامت دارند.