معاون مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت:اجرای برنامه پیشگیری،تشخیص و مراقبت از بیماری های غیر واگیر از طریق سامانه سیب درتمامی کشور

عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس ضمن اشاره به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ۹۰درصدازایرانیان،وزارت بهداشت رادرتحقق اهداف طرح تحول سلامت موفق دانست

رضایت‌مندی مراجعان و بهبود ارائه خدمات از جمله ویژگی‌های پرونده الکترونیک سلامت است

۹۴ درصد جمعیت کشور پرونده الکترونیک سلامت دارند