نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران بر اهمیت سامانه سیب در اجرای کامل و موفقیت آمیز برنامه ایراپن در ایران تاکید کرد