روزنامه فناوران: جلوگیری از تخلفات با پرونده الکترونیکی سلامت

روزنامه همشهری: ۶۹ میلیون نفر در کشور پرونده الکترونیک سلامت دارند.

روزنامه فناوران: اجرای نسخه الکترونیکی در ۴۴۰ مرکز درمانی کل کشور

روزنامه همشهری: استفاده از نسخه نویسی الکترونیک و اجبار پزشکان اقدام پیشگیرانه از تخلفات در نسخه نویسی

برون سپاری خدمات سلامت و پایگاه‌های ارایه دهنده خدمات سلامت مبتنی بر پایش سامانه سیب در دانشگاه شهید بهشتی

آغاز طرح سنجش سلامت نوآموزان در شهرستان ماکو با مشارکت سامانه سیب

آغاز طرح سنجش سلامت کودکان بدو ورود به دبستان در قم

آغاز طرح سنجش سلامت ۴ هزار نوآموز در مهاباد و ثبت نتایج در سامانه سیب

آغاز طرح سنجش سلامت نو آموزان اراک و ساوه با مشارکت سامانه سیب

صد درصد جمعیت گناباد و بجستان از پرونده الکترونیک سلامت برخوردار شدند